Bức đại tự khảm tích Đức lưu quang gỗ gụ - Đồ gỗ minh toàn