Sập Louis, Tấm Miểng Nguyên Khối 1m6 x 2m

82.000.000