Sập gỗ hương vân kích thước 1m8 x 2m2 - Đồ gỗ minh toàn

Sập gỗ hương vân kích thước 1m8 x 2m2

Liên hệ

Bộ Sập gụ gỗ hương vân
Kích thước 1m8 x 2m2
Khuân tranh rộng 7p
3 quây dày 10p
Chân 20 x 20
Mặt lá dày 2p